31 stycznia 2024

Dofinansowanie z urzędu pracy 2024 r. Jak otrzymać dotację z Powiatowego Urzędu Pracy na start działalności gospodarczej?

3 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki: Opracowanie własne + depositphotos.com + praca.gov.pl

W dzisiejszym tekście znajdziesz informacje o tym jak w 2024 r. otrzymać  i zachować dotację dla bezrobotnych z PUP na start działalności gospodarczej.

Spis treści:
1. Czym jest i jak działa dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy?
2. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotacje w 2024 r.?
3. Wniosek o dotacje — czego wymaga PUP?
4. Jak wygląda procedura otrzymania dotacji z PUP w 2024 r.?
5. Dotacja na start działalności została wypłacona — co dalej?

Czym jest i jak działa dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy?

Dotacje na start działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy są przeznaczone dla osób bezrobotnych, które chcą założyć własną działalność. Warto nadmienić, że dofinansowanie otrzymywane z urzędu pracy jest jednorazowe i bezzwrotne. Środki z PUP spływają na Twoje konto „z góry” i mają posłużyć Ci do realizacji inwestycji biznesowych, umożliwiających wdrażanie biznesplanu w życie. Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla nowych firm może wynosić maksymalnie 6-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia. Według prognoz na 2024 r. średnia płaca krajowa w Polsce wyniesie 7824 zł, co przekłada się na ok. 47 tys. zł maksymalnego dofinansowania.

Warunki otrzymania dotacji od urzędu pracy w 2024 r.

Z racji tego, że dotacje na start działalności dla bezrobotnych są naprawdę atrakcyjne, nie tak łatwo je otrzymać. Można o nie wnioskować dopiero po spełnieniu szeregu poniżej wymienionych warunków.

Warunek 1

Osoba wnioskująca o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy musi posiadać status osoby bezrobotnej przez co najmniej okres 12 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku. Ponadto w tym samym okresie wnioskujący nie mógł odmówić:

 • przyjęcia zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • prac społecznie użytecznych,
 • stażu,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • wykonywania prac interwencyjnych,
 • robót publicznych,
 • uczestnictwa w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
Warunek 2

W trakcie wykonywania jednej z powyżej wymaganych czynności (np. praca czy staż) nie mógł jej przerwać z własnej winy.

Warunek 3

Wnioskujący po otrzymaniu skierowania na: szkolenie / przygotowania zawodowego dla osób dorosłych / prace społecznie użyteczne / staż / inną formę pracy, podjął się narzuconych przez PUP zadań.

Warunek 4

Osoba wnioskująca nie otrzymała do tej pory:

 • środków z Funduszy Pracy,
 • innych bezzwrotnych środków na podjęcie dzielności gospodarczej lub rolniczej,
 • środków za założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
Warunek 5

Wnioskodawca zobligował się do prowadzenia biznesu przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ponadto przez pierwsze 6 miesięcy nie może zawieszać prowadzonej działalności.

Warunek 6

W momencie składania wniosku nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli takowy posiada to musi złożyć oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym przed upływem min. 12 miesięcy, które bezpośrednio poprzedzają dzień, w którym złożono wniosek.

Warunek 7

W okresie 2 lat przed złożeniem wniosku osoba wnioskująca nie mogła być skazana na przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Warunek 8

Wnioskodawca nie złożył wniosku do innego Powiatowego Urzędu Pracy.

Oprócz tego każdy Powiatowy Urząd Pracy posiada dodatkowe wewnętrzne regulaminy, określające zasady przyznawania jednorazowych i bezzwrotnych środków na start działalności gospodarczej. Informacje odnośnie dodatkowych zasad, wprowadzonych przez dany PUP powinny znajdywać się w udostępnianych dokumentach przez właściwy urząd.

Wniosek o dotacje — czego wymaga PUP?

Do omówienia tego, co trzeba zawrzeć we wniosku o dofinansowanie, posłuży nam wzór wniosku o „Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej” udostępniony przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, który został podzielony na 8 części (A, B, C, D, E, F, G i H) – każda z nich została opisana poniżej.

 • W pierwszej części (A) wniosku osoba wnioskująca musi uzupełnić następujące informacje:

  A1. Dane dot. Wnioskodawcy

  1. Nazwisko i imię,
  2. Numer PESEL,
  3. Adres zameldowania,
  4. Adres zamieszkania,
  5. Telefon kontaktowy,
  6. Adres do korespondencji.

  Oraz w części A2 musi uzupełnić Kwotę wnioskowanego dofinansowania (w liczbach oraz słownie).

 • Druga część wniosku składa się z trzech podpunktów (B1, B2 i B3). Pierwszy z nich – B1 wymaga podania posiadanych kwalifikacji zawodowych:

  1. Posiadane wykształcenie (należy wpisać wszystkie ukończone szkoły, w tym ich profil, kierunek i specjalność),
  2. Wyuczony zawód,
  3. Wykonywany zawód.

  Następnie w części B2 należy wpisać „Inne kwalifikacje zawodowe”, czyli:

  1. Ukończone studia podyplomowe,
  2. Posiadane licencje, uprawnienia zawodowe i certyfikaty,
  3. Kursy i szkolenie zawodowe.

  Ostatni podpunkt B3 trzeba uzupełnić swoim doświadczeniem zawodowym, tj. wymienić dotychczas zajmowane stanowiska wraz z okresami zatrudnienia. Wniosek respektuje doświadczenie zawodowe:

  1. Udokumentowane świadectwem pracy umowę o pracę, wówczas należy podać okres zatrudnienia oraz stanowisko, które zajmowaliśmy.
  2. Udokumentowane umową cywilno-prawną, w tym czas i okres, w którym trwała umowa oraz rodzaj zadań wykonywanych w ramach zlecenia.
  3. Udokumentowane prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości, w tym okres jej prowadzenia oraz profil działalności (wg. kodu PKD).
 • W części C Powiatowy Urząd Pracy będzie wymagał podania dokładnych danych, które dotyczą planowanego przedsięwzięcia. Podobnie jak część B, część C jest podzielona na 3 podpunkty (C1, C2 i C3).

  W części C1 należy opisać planowane przedsięwzięcie, wg. trzech kryteriów:

  1. Rodzaj działalności gospodarczej (w myśl przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, tj. handel, produkcja lub usługi),
  2. Symbol PKD planowanej działalności, czyli jej przypisanie do konkretnej podklasy działalności gospodarczej.
  3. Termin, w którym wnioskodawca planuje rozpocząć działalność gospodarczą.

  Następny podpunkt C2 trzeba uzupełnić danymi o adresie, pod którym wnioskodawca zamierza zarejestrować działalność gospodarczą, tj.:

  1. Miejscowość, w której się znajduje;
  2. Kod pocztowy,
  3. Ulice,
  4. Numer domu,
  5. Numer lokalu,
  6. Czyją własnością jest lokal?

  Powyższe informacje należy potwierdzić odpowiednim załącznikiem:

  • kserokopią aktu własności nieruchomości / księgą wieczystą,
  • wstępna umowa dzierżawy / najmu / użyczenia,
  • oświadczenie przyszłego wynajmującego / użyczającego / oddającego dzierżawę o potwierdzonych wstępnych ustaleniach dot. wynajmu / użyczenia / dzierżawy,
  • zgodę na zarejestrowanie działalności gospodarczej w danym miejscu.

  W ostatnim podpunkcie C3 należy podać dane o lokalu, w którym wnioskodawca planuje prowadzić działalność gospodarczą (działalność gospodarczą można prowadzić w innym miejscu niż jest zarejestrowana).

  1. Miejscowość,
  2. Kod pocztowy,
  3. Ulica,
  4. Numer domu,
  5. Nr lokalu,
  6. Lokal jest własnością,
  7. Wysokość miesięcznej opłaty za najem,
  8. Powierzchnia lokalu,
  9. Stan dostosowania pomieszczenia / pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej,
  10. Czy dotychczas w planowanej lokalizacji jest prowadzona działalność gospodarcza? (Jeżeli tak, to należy podać jej profil).

  Powyższe informacje podobnie jak w podpunkcie C2 należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami, czyli:

  • kserokopią aktu własności nieruchomości / księgą wieczystą,
  • wstępna umowa dzierżawy / najmu / użyczenia,
  • oświadczenie przyszłego wynajmującego / użyczającego / oddającego dzierżawę o potwierdzonych wstępnych ustaleniach dot. wynajmu / użyczenia / dzierżawy,
  • zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w danym miejscu.
 • W części D wnioskodawca musi zaznaczyć, w jaki sposób zabezpieczy zwrot dofinansowania, jeżeli nie wywiąże się z warunków dofinansowania. Osoba wnioskująca może zabezpieczyć zwrot dofinansowania na następujące sposoby:

  • wekslem z poręczeniem wekslowym (aval),
  • poręczeniem,
  • gwarancją bankową,
  • blokadą środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
  • zastaw na prawach lub rzeczach (należy wskazać rodzaj praw albo rzeczy, które mają stanowić zastaw),
  • akt notarialny  o poddaniu się egzekucji przez dłużnika + jedna z powyższych form zabezpieczenia.
 • W części E należy opisać planowaną działalność gospodarczą, oraz postarać się scharakteryzować rynek jej konkurencji. Należy to zrobić wg. kolejnych podpunktów:

  • E1. Szczegółowy opis proponowanej działalności
  • E2. Cele i motywy, jakie przyświecają podjęciu działalności gospodarczej
  • E3. Analiza rynku, na którym wnioskodawca zamierza prowadzić działalność (m.in. konkurencyjność produktu / usługi / towaru, czy analiza aktualnie istniejącej już konkurencji)
  • E4. Planowany kierunek rozwoju firmy
  • E5. Plany dot. zatrudnienia (tj. ile osób zamierzasz zatrudnić, na jakich warunkach i stanowisku)
  • E6. Opis działań marketingowych, które mają umożliwić dotarcie do klientów
  • E7. Potencjalni dostawcy (tj. miejsca i źródła zaopatrzenia przyszłego biznesu)
  • E8. Potencjalni odbiorcy
  • E9. Informacja odnośnie tego, czy produkt / usługa będzie się zmieniać w zależności od sezonu (jeżeli tak — należy opisać jak zminimalizować skutki sezonowości; jeżeli nie — również należy wyczerpująco uzasadnić).
 • Analiza SWOT, czyli dokładne opisanie:

  • S (z ang. strong) – mocnych stron planowanego przedsięwzięcia,
  • W (z ang. weak) – słabych strony planowanej firmy,
  • O (z ang. opportunity) – szans rozwojowych dla firmy,
  • T (z ang. threat) – zagrożeń i trudności, jakie stoją na drodze rozwoju firmy.
 • W punkcie G we wniosku należy dokładnie opisać ryzyka, jakie mogą się przyczynić do upadku zakładanej działalności. Po scharakteryzowaniu ryzyk należy zaproponować działania zaradcze przeciwko nim.

 • W ostatnim punkcie wniosku należy przedstawić szacunkowe koszty związane z uruchomieniem planowanej działalności gospodarczej. Punkt H wniosku składa się z dwóch podpunktów:

  • H1. W tym miejscu należy opisać analizę finansową przychodów i kosztów działalności za pierwszy rok działalności. W podpunkcie należy uwzględnić:
   • A. Przychody ze sprzedaży towarów / produktów / usług,
   • B. Koszty ogólem,
   • C. Zysk brutto: A (przychody) – B (koszty),
   • D. Podatek dochodowy,
   • E. Zysk netto: C (zysk brutto) – D (podatek dochodowy).
  • H2. W którym należy wskazać wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności, wraz z uzasadnieniem zakupu. Należy wypisać koszty, które planujesz ponieść na:
   • Środki trwałe, wyposażenie,
   • Towar, materiały i surowce (maks. 10% wnioskowanych środków trwałych i wyposażenia),
   • Reklamę,
   • Inne wydatki.

Dodatkowo do wniosku można dołączyć odpowiednie załączniki, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach akceptuje dokumenty potwierdzające:

 • kwalifikacje zawodowe,
 • doświadczenie zawodowe,
 • prawo do dysponowania lokalem w miejscu zarejestrowania działalności,
 • prawo do dysponowania lokalem w miejscu prowadzenia działalności,
 • umowy przedwstępne / oświadczenia o współpracy / listy intencyjne,
 • inne dokumenty np. rozpisany biznesplan.

Na końcu wniosku wnioskodawca powinien podpisać się czytelnie (wraz z datą i miejscowością, gdzie dokonał podpisu) pod oświadczeniem o świadomości karnej za składanie we wniosku oświadczeń nieprawdziwych.

Jak wygląda procedura otrzymania dotacji z PUP w 2024 r.?

 1. Najpierw osoba zainteresowana dotacją musi złożyć wniosek o dofinansowywanie z odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy.
 2. Następnie PUP zaczyna procesować wniosek, tj. ocenia:
  • formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę,
  • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby wnioskującej,
  • pomysł na planowany biznes, w tym dostarczony we wniosku biznesplan.
 3. Oprócz tego wnioskujący musi spełnić dodatkowe warunki określone w regulaminie danego Powiatowego Urzędu Pracy.
 4. Po spełnieniu formalnych wymogów stawianych przez PUP przyszły przedsiębiorca musi podpisać umowę z konkretnym urzędem pracy oraz poręczycielami, którzy gwarantują ewentualny zwrot dotacji z własnej kieszeni, jeżeli wnioskujący nie dotrzyma warunków dofinansowania stawianych przez urząd pracy.
 5. Dotacja zostaje wypłacona dopiero po podpisaniu przez strony wymaganych umów, które m.in. stawiają na wnioskującym obowiązek założenia działalności gospodarczej w ustalonym terminie.

Procedura otrzymania dotacji na start działalności gospodarczej zazwyczaj trwa miesiąc, jednak czasami proces wydłuża się nawet do kilku miesięcy — wszystko zależy od tego, jak sprawnie dany PUP przeprocesuje złożony wniosek, a nie zawsze przebiega to bezproblemowo.

Swoimi doświadczeniami w tej sprawie podzielił się na portalu X (dawniej Twitter) Cezary Bachański, Dyrektor Forum Mikro i Małych Firm ZPP oraz współtwórca YouTubowego kanału „Kanał Informacyjny”, który przedstawił absurdalne w jego mniemaniu wymogi dla poręczycieli, jakie stawiał mu PUP, co uniemożliwiło mu zostanie poręczycielem dla jego znajomego.

Dotacja na start działalności została wypłacona — co dalej?

Po tym jak otrzymasz dofinansowanie musisz dopilnować wymogów stawianych w umowie z PUP, w innym wypadku będziesz musieć zwrócić środki przeznaczone na start działalności. Urzędnik, z którym podpisujesz umowę w imieniu Urzędu Pracy, powinien wytłumaczyć Ci nakładane obowiązki, które musisz zrealizować przed terminem zakończenia projektu.

Przede wszystkim należy zgodnie z terminem zarejestrować działalność w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Ponadto należy dostarczyć dokumenty dot. ustanowionego dostarczenia potwierdzenia zabezpieczenia dotacji. Oprócz tego powinieneś dostarczyć do PUP zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUSu, które potwierdzają figurowanie w ewidencji tych urzędów, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą (nieprzerwany okres). Zaświadczenia powinny zostać co najmniej po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Michał Bożydar Góra

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu