wydatki na obronność

W pierwszej połowie 2024 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło szacunkowe wykonanie budżetu państwa, które obejmuje dochody, wydatki oraz deficyt budżetowy.

Dochody wyniosły 303,9 mld zł, co stanowi 44,5% planu rocznego, podczas gdy wydatki osiągnęły 373,8 mld zł, stanowiąc 43,1% planu. W efekcie deficyt budżetowy wyniósł 69,9 mld zł. Analiza danych wskazuje na znaczący wzrost dochodów z VAT oraz zwiększone wydatki na świadczenia społeczne i obronność

Dochody

W pierwszej połowie 2024 roku dochody budżetu państwa wyniosły 303,9 mld zł, co stanowi 44,5% planu. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku, wzrosły one o 33,3 mld zł (12,3%). Dochody z podatków VAT, akcyzowego, PIT i CIT osiągnęły odpowiednio 143,2 mld zł (wzrost o 20,6%), 42,0 mld zł (wzrost o 5,9%), 40,5 mld zł (wzrost o 36,3%) i 37,0 mld zł (spadek o 10,1%).

Wydatki

Wydatki budżetu wyniosły 373,8 mld zł, co stanowi 43,1% planu, i były wyższe o 90,5 mld zł (31,9%) niż w pierwszym półroczu 2023 roku. Najwyższe wydatki odnotowano w takich obszarach jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, subwencje dla JST, obrona narodowa, obsługa długu Skarbu Państwa, budżety wojewodów, sprawy wewnętrzne, środki własne UE oraz szkolnictwo wyższe i nauka.

Deficyt

Deficyt budżetu państwa wyniósł 69,9 mld zł, co stanowi 38,0% planu.

Analiza

Znaczący wzrost dochodów z VAT jest wynikiem zarówno zakończenia tarczy żywnościowej, jak i zwiększenia sprzedaży detalicznej. Spadek dochodów z CIT wynika z przesunięcia terminów rozliczenia rocznego, co wpłynęło na różnice w miesięcznych wpływach. Wydatki budżetu wzrosły głównie z powodu zwiększonych świadczeń społecznych i podwyżek wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Wzrost dochodów i wydatków budżetowych w pierwszej połowie 2024 roku odzwierciedla działania rządu w zakresie wsparcia sp...

facebook linkedin link search star star-empty menu