Rencista

Jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), możesz ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnej jednostce organizacyjnej KRUS.

Kiedy możesz skorzystać?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje, jeśli poniosłeś koszty pogrzebu po śmierci osoby ubezpieczonej, osoby uprawnionej do emerytury lub renty z ubezpieczenia, członka rodziny takiej osoby, lub osoby, która w dniu śmierci spełniała warunki do przyznania emerytury lub renty, nawet jeśli jeszcze nie miała ustalonego prawa do tych świadczeń. Do członków rodziny zaliczają się małżonek (wdowa, wdowiec), rodzice, ojczym, macocha, osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.

>> Czytaj również: Jak złożyć wniosek do KRUS o zasiłek pogrzebowy przez ePUAP?

Kto może skorzystać?

Osoba, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci emeryta, rencisty, osoby ubezpieczonej w KRUS, członka rodziny tych osób, lub osoby, która w dniu śmierci spełniała warunki do przyznania emerytury lub renty. Wniosek o zasiłek pogrzebowy może złożyć bezpośrednio osoba ponosząca koszty lub jej pełnomocnik. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również domowi pomocy społecznej, gminie, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeśli to one pokryły koszty pogrzebu.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby złożyć wniosek w urzędzie KRUS, należy przygotować:

  • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.
  • Skrócony odpis aktu zgonu.
  • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie rachunków potwierdzone przez bank, jeśli oryginały zostały złożone w banku.
  • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo, takie jak skrócony odpis aktu stanu cywi...

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na rok 2024, który wynosi 112,12 proc. To oznacza, że emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc., co jest jednym z najwyższych wskaźników waloryzacji w ostatnich latach. Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura brutto wyniesie 1780,96 zł, co stanowi wzrost o 192,52 zł w porównaniu z poprzednimi kwotami.

Czytaj więcej 15 lutego 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu